fryer, kitchen, equipment-2768201.jpg

Spindelfett

Yndyrë ushqimore për lyerje (lubrifikim – kollomast) i makinave dhe pjesëve të tyre si kushineta et,